Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุมสภา
การเงิน-การคลัง
ราคากลาง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี
ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป
 
ที่ตั้งและขนาด
     องค์การบริหารส่วนตำบลระเว เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 1 ใน 13 องค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอพิบูลมังสาหาร ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลระเว  ตั้งอยู่ที่บ้านนาแก หมู่ที่ 1 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางขึ้นอยู่กับอำเภอพิบูลมัง-สาหาร อยู่ทางทิศเหนือ ของอำเภอพิบูลมังสาหาร ห่างจากอำเภอพิบูลมังสาหาร  ประมาณ 8 กิโลเมตร บนถนนสายพิบูลฯ – ศรีเมืองใหม่ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  4030) อยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 55 กิโลเมตร

เนื้อที่
     องค์การบริหารส่วนตำบลระเว มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 49 ตารางกิโลเมตร(30,841 ไร่) แยกเป็นแต่ละหมู่บ้านได้ดังนี้
          หมู่ที่ 1  บ้านนาแก                         
          หมู่ที่ 2  บ้านระเวใต้   
          หมู่ที่ 3  บ้านระเวเหนือ
          หมู่ที่ 4  บ้านนาจาน  
          หมู่ที่ 5  บ้านดอนหวาย
          หมู่ที่ 6  บ้านคำจาน      
          หมู่ที่ 7  บ้านคำผ่าน       
          หมู่ที่ 8  บ้านระเวกลาง 
          หมู่ที่ 9  บ้านดอนกลาง
          หมู่ที่ 10 บ้านนาจาน
          หมู่ที่ 11 บ้านระเวใหม่
          หมู่ที่ 12 บ้านชุมชนสิบสอง


ลักษณะภูมิประเทศ
     พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะสำหรับการทำเกษตรในช่วงฤดูฝนและต้องปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยและอินทรียวัตถุเพื่อเพิ่มผลผลิตของเกษตรกร

อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ตำบลคำไหล, ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่
ตำบลโพธิ์ศรี, ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร
ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร
ตำบลสำโรง, ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม

เขตการปกครอง
     องค์การบริหารส่วนตำบลระเว จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน  ดังนี้
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ตำแหน่ง
1 บ้านนาแก นายสายทอง ประดา ผู้ใหญ่บ้าน
2 บ้านระเวใต้ นายไชยยา ทองแดง ผู้ใหญ่บ้าน
3 บ้านระเวเหนือ นายพิสุทธิ์  อูปแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน
4 บ้านนาจาน นายชาติกล้า  นาจาน ผู้ใหญ่บ้าน
5 บ้านดอนหวาย นายบัวใย บุตรบัว ผู้ใหญ่บ้าน
6 บ้านคำจาน นายไสว นาจาน ผู้ใหญ่บ้าน
7 บ้านคำผ่าน นายทวี  แสนทวีสุข ผู้ใหญ่บ้าน
8 บ้านระเวกลาง นายสมชัย   มิ่งชย ผู้ใหญ่บ้าน
9 บ้านดอนกลาง นายคำเสาร์ สมเทพ ผู้ใหญ่บ้าน
10 บ้านนาจาน นายสมบัติ ทองพุ กำนันตำบล
11 บ้านระเวใหม่ นายวิเชียร  ผลดี ผู้ใหญ่บ้าน
12 บ้านชุมชนสิบสอง นายบัญชา กอสิน ผู้ใหญ่บ้าน


องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
หมู่ที่ 1 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2731 โทรสาร : 0-4525-2732 อีเมล์ : rawe3509@gmail.com

www.rawe.go.th