Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป
 
ที่ตั้งและขนาด
     องค์การบริหารส่วนตำบลระเว เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 1 ใน 13 องค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอพิบูลมังสาหาร ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลระเว  ตั้งอยู่ที่บ้านนาแก หมู่ที่ 1 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางขึ้นอยู่กับอำเภอพิบูลมัง-สาหาร อยู่ทางทิศเหนือ ของอำเภอพิบูลมังสาหาร ห่างจากอำเภอพิบูลมังสาหาร  ประมาณ 8 กิโลเมตร บนถนนสายพิบูลฯ – ศรีเมืองใหม่ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  4030) อยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 55 กิโลเมตร

เนื้อที่
     องค์การบริหารส่วนตำบลระเว มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 49 ตารางกิโลเมตร(30,841 ไร่) แยกเป็นแต่ละหมู่บ้านได้ดังนี้
          หมู่ที่ 1  บ้านนาแก                         
          หมู่ที่ 2  บ้านระเวใต้   
          หมู่ที่ 3  บ้านระเวเหนือ
          หมู่ที่ 4  บ้านนาจาน  
          หมู่ที่ 5  บ้านดอนหวาย
          หมู่ที่ 6  บ้านคำจาน      
          หมู่ที่ 7  บ้านคำผ่าน       
          หมู่ที่ 8  บ้านระเวกลาง 
          หมู่ที่ 9  บ้านดอนกลาง
          หมู่ที่ 10 บ้านนาจาน
          หมู่ที่ 11 บ้านระเวใหม่
          หมู่ที่ 12 บ้านชุมชนสิบสอง


ลักษณะภูมิประเทศ
     พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะสำหรับการทำเกษตรในช่วงฤดูฝนและต้องปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยและอินทรียวัตถุเพื่อเพิ่มผลผลิตของเกษตรกร

อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ตำบลคำไหล, ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่
ตำบลโพธิ์ศรี, ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร
ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร
ตำบลสำโรง, ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม

เขตการปกครอง
     องค์การบริหารส่วนตำบลระเว จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน  ดังนี้
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ตำแหน่ง
1 บ้านนาแก นายสายทอง ประดา ผู้ใหญ่บ้าน
2 บ้านระเวใต้ นายไชยยา ทองแดง ผู้ใหญ่บ้าน
3 บ้านระเวเหนือ นายพิสุทธิ์  อูปแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน
4 บ้านนาจาน นายชาติกล้า  นาจาน ผู้ใหญ่บ้าน
5 บ้านดอนหวาย นายบัวใย บุตรบัว ผู้ใหญ่บ้าน
6 บ้านคำจาน นายไสว นาจาน ผู้ใหญ่บ้าน
7 บ้านคำผ่าน นายทวี  แสนทวีสุข ผู้ใหญ่บ้าน
8 บ้านระเวกลาง นายสมชัย   มิ่งชย ผู้ใหญ่บ้าน
9 บ้านดอนกลาง นายคำเสาร์ สมเทพ ผู้ใหญ่บ้าน
10 บ้านนาจาน นายสมบัติ ทองพุ กำนันตำบล
11 บ้านระเวใหม่ นายวิเชียร  ผลดี ผู้ใหญ่บ้าน
12 บ้านชุมชนสิบสอง นายบัญชา กอสิน ผู้ใหญ่บ้าน


องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
หมู่ที่ 1 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2731 โทรสาร : 0-4525-2732 อีเมล์ : admin@rawe.go.th


www.rawe.go.th