Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ประชากร 
     องค์การบริหารส่วนตำบลระเว มีประชากรทั้งสิ้น จำนวน 8,385 คน โดยแยกเป็นชายจำนวน 4,216 คน แยกเป็นหญิง จำนวน 4,164 คน (ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนราษฎร์อำเภอพิบูลมังสาหาร (ณ เดือนเมษายน 2557) โดยแยกเป็นหมู่บ้านต่างๆ  ดังนี้
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร รวม ครัวเรือน
    ชาย หญิง    
1 บ้านนาแก 399 374 773 191
2 บ้านระเวใต้ 289 318 607 201
3 บ้านระเวเหนือ 450 453 903 286
4 บ้านนาจาน 539 504 1,043 257
5 บ้านดอนหวาย 412 398 810 221
6 บ้านคำจาน 87 93 180 42
7 บ้านคำผ่าน 400 388 788 219
8 บ้านระเวกลาง 373 366 739 194
9 บ้านดอนกลาง 231 223 454 130
10 บ้านนาจาน 283 312 595 179
11 บ้านระเวใหม่ 330 334 664 179
12 บ้านชุมชนสิบสอง 423 334 664 212
รวม 4,216 4,169 8,385 2,326

การศึกษา
     องค์การบริหารส่วนตำบลระเว  มีสถานศึกษา/แหล่งที่ให้ความรู้กับ เด็ก นักเรียน จำนวน  8 แห่ง  ดังนี้
          1.โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ขยายโอกาส)
          2. โรงเรียนบ้านนาจาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ขยายโอกาส)
          3. โรงเรียนบ้านคำผ่าน ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา(ป.1-ป.6)
          4. โรงเรียนบ้านนาแก  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา(ป.1-ป.6)
          5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนระเว ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านระเวใต้
          6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนดอนกลาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านดอนกลาง
          7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนนาแก ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านนาแก
          8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนคำผ่าน ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านคำผ่าน

ศาสนสถาน (วัด โบสถ์ หรือมัสยิด)
1.วัดศรีคูณเมือง
2.วัดป่านาจาน
3.วัดภูกระต่าย
4.วัดสุวรรณาราม
5.วัดระเว
6.วัดวาฬุการาม
7.วัดกิตติราชเจริญศรี
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านดอนกลาง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านดอนหวาย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านคำผ่าน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านคำผ่าน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านระเวใหม่
ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 บ้านชุมชนสิบสอง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านนาแก

ทรัพยากรธรรมชาติ
     องค์การบริหารส่วนตำบลระเว  มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญๆ ในพื้นที่ ดังนี้
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ลำห้วย, หนอง, คลอง,บึง สระน้ำ
1 บ้านนาแก ลำห้วยแสง,ห้วยน้ำจาง 2
2 บ้านระเวใต้ ร่องน้ำดอนกรุง,ลำห้วยระเว 2
3 บ้านระเวเหนือ ลำห้วยคำถ้วย 1
4 บ้านนาจาน ลำห้วยวังเกียรติ 1
5 บ้านดอนหวาย ลำห้วยคำปลาดุก,ลำห้วยยาง 2
6 บ้านคำจาน - 1
7 บ้านคำผ่าน ลำห้วยวังเกียรติ 2
8 บ้านระเวกลาง ลำห้วยคำถ้วย 1
9 บ้านดอนกลาง ร่องน้ำดินแดง 1
10 บ้านนาจาน ลำห้วยคำถ้วย 1
11 บ้านระเวใหม่ ลำห้วยระเว 1
12 บ้านชุมชนสิบสอง ลำห้วยระเว 1
  รวม


องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
หมู่ที่ 1 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4540-6790 โทรสาร : 0-4540-6790 อีเมล์ : admin@rawe.go.th


www.rawe.go.th