Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาและอำนาจหน้าที่ อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุมสภา
การเงิน-การคลัง
ราคากลาง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี
ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
อำนาจหน้าที่ อบต.และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเว
โดยนายวิระสันต์  สมโคตร
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระเว
ในการประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งแรก ประจำปี ๒๕๖๕
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
    ………………………………………………………………………………………………………………..
เรียน  ท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระเวผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม   ประชุมทุกท่าน
                      ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  ซึ่งเป็นการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๖๔  นั้น
                       บัดนี้  กระผมกำหนดนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลระเว  เพื่อแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน  และเพิ่มศักยภาพในการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลระเว  ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  โดยใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลระเว   กระผม นายวิระสันต์  สมโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคือ
  1. นายยศวัจณ์  จำปานาค                 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเว คนที่ ๑
    นายวิสุทธิ์  บุญธรรม                    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเว คนที่ ๒
    นายนำโชค  เอมโอษฐ์                 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเว
               ซึ่งได้รับการไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลระเว  เลือกให้กระผมพร้อมคณะมาทำหน้าที่  เพื่อเป็นตัวแทนชาวตำบลระเว  ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลา ๔ ปี ต่อจากนี้     ซึ่งในการลงพื้นที่เพื่อทำความรู้จักและรับทราบถึงปัญหาของประชาชนในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมานี้  กระผมจะขอดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้คือ
การบริหารงานด้วยความโปร่งใส  ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  พัฒนาทุกภาคส่วนของตำบล  ดูแลทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม  น้อมนำการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการปฏิบัติตามแนวทฤษฎีใหม่”เพื่อให้ตำบลระเวน่าอยู่ ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการพัฒนาคือ
               ๑. หลักนิติธรรม
               ๒. หลักคุณธรรม
               ๓. หลักความโปร่งใส
               ๔. หลักการมีส่วนร่วม
               ๕. หลักความคุ้มค่า
               ๖. หลักความรับผิดชอบ
               ที่กระผมกล่าวมานั้น  นับว่าเป็นภารกิจอันสำคัญ  ทั้งนี้กระผมขอน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ มาเป็นแนวทางในการทำงาน  เพื่อให้ประชาชนได้รับความพอใจ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
      นโยบายที่กระผมจะได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระเววันนี้ จะเป็นนโยบายที่จะนำไปปฏิบัติให้เห็นผลอย่างชัดเจน เป็นต้นว่า จะบริหารงบประมาณแบบมีส่วนร่วมที่สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน  โดยจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการพัฒนาตำบล  ตั้งแต่การจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล  กระผมจึงมีความตั้งใจที่จะทำให้ประชาชนในตำบลระเว  มีชีวิติความเป็นอยู่ที่ดีการได้ออกเยี่ยมเยือนราษฎรในพื้นที่ประจำ  ทำให้ทราบถึงสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาตำบลระเวเป็นไปอย่างถูกต้องและยั่งยืน  โดยนโยบายที่กำหนดไว้มีทั้งหมด  ๖ ด้านด้วยกัน ดังนี้                                                                                
 
๑. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
         ๑.๑ ดำเนินการก่อสร้างและซ่อมแซม  ปรับปรุงถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านทุกสาย  ทั้งสายหลัก สายรอง  เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรและการคมนาคมขนส่งเพื่อการพาณิชย์และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไปสู่แหล่งรับซื้อ หรือยุ้งฉางของเกษตรกร  โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน  ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป
         ๑.๒ สร้างและปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้านทั้งตำบล  บำรุงรักษาแหล่งน้ำคลองระบายน้ำ ระบบชลประทานเพื่อใช้ในด้านการเกษตรและขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานอย่างเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
         ๑.๓ พัฒนาบริเวณสระน้ำ  หนองน้ำสาธารณะให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว  สถานที่ออกกำลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจอย่างเหมาะสม
         ๑.๔ จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะซึ่งส่องแสงสว่างตามถนน  ชุมชน  สวนสาธารณะและลานกีฬา  อย่างทั่วถึง  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
         ๑.๕ จัดทำผังเมืองชุมชน  เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนให้มีแนวทางที่ชัดเจน  เป็นไปอย่างมีระบบ
         ๑.๖ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง  ในการของบประมาณสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้การพัฒนาตำบลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่น
๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ/การท่องเที่ยวและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
         ๒.๑ ส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชนและสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้มีการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างรายได้ในชุมชนให้มีการอยู่ดี กินดี มีสุข
         ๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆในตำบล เช่น กลุ่มหมู่บ้าน กลุ่มพัฒนาสตรี       กลุ่มเลี้ยงปลา และกลุ่มเลี้ยงสัตว์
         ๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ใช้วิถีชีวิตนำระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง
         ๒.๔ สนับสนุนและประสานงาน ให้เกิดการพัฒนาตลาดชุมชน เคลื่อนที่ เพื่อให้ประชาชน พ่อค้าแม่ค้ามีการซื้อขาย  สร้างรายได้  สร้างอาชีพในชุมชน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนได้
         ๒.๕ ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงาน เรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
         ๒.๖ จัดบริการด้านการตลาดร่วมกับเอกชนในพื้นที่เพื่อให้พ่อค้า  แม่ค้าและผู้บริโภคมีสถานที่จับจ่ายสินค้าที่ถูกสุขอนามัย อาหารปลอดภัย
         ๒.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้ โดยพัฒนาคุณภาพสินค้าและจัดระบบ      การผลิต  การตลาด  ส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาผีมือแรงงานให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการแรงงานท้องถิ่น
         ๒.๘ สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน  กิจกรรมการดำเนินงานของ อสม.เพื่อขับเคลื่อนการทำงานด้านสุขภาพให้กับประชาชน
         ๒.๙ สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลมีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ  รวมถึงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่างๆ   ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่กับชีวิตและสุขภาพพลานามัยของประชาชน
         ๒.๑๐ มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและเข้าใจในการรักษาสุขภาพอนามัยอย่างทั่วถึง
 ๓. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม
         ๓.๑ ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ทั้งในและนอกระบบโรงเรียนให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
         ๓.๒ ให้การสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนชรา และผู้สูงอายุ อย่างทั่วถึง สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขในสังคม
         ๓.๓ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกองค์กร
         ๓.๔ สนับสนุนการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และยานพาหนะใช้ในการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปฏิบัติงานและบริการช่วยเหลือสังคม อย่างมีจิตอาสา
         ๓.๕ สนับสนุนและให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือกิจกรรมงานบุญ ประเพณีท้องถิ่น รวมไปถึงการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต
         ๓.๖ ส่งเสริมและให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัยชุมชน
         ๓.๗ จัดบริการอินเตอร์เน็ตในระดับตำบล เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล เกิดการเรียนรู้ทันต่อเหตุการณ์ในโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร
   ๔. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         ๔.๑ จัดให้มีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจและ        ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม
          ๔.๒ รณรงค์ปลูกจิตสำนึกของเด็กเยาวชนและประชาชนในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแยกกำจัดขยะ  คัดแยกขยะและดูแลรักษาความสะอาด
         ๔.๓ จัดหาสถานที่ทิ้งขยะ ดำเนินการสร้างระบบการเก็บ และกำจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ
         ๔.๔ ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและจัดหากล้าพันธุ์ไม้ให้ประชาชน       เพิ่มพื้นที่การปลูกป่าเพิ่มเติม
         ๔.๕ ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้บำบัดฟื้นฟู รักษาและหวงแหนซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                                                           
         ๔.๖ รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นหรือเกิดจากภัยธรรมชาติ
         ๔.๗ ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานในการจัดทำถนนสวยงาม ด้วยการขอความร่วมมือ    ร่วมใจจากหน่วยงานต่างๆ และผู้นำทุกหมู่บ้านในการทำความสะอาดและกำจัดขยะบริเวณไหล่ทางตาม         ถนนสายหลัก และถนนสายรอง เพื่อสภาวะแวดล้อมที่ดีให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
 ๕. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี/ภูมิปัญญาท้องถิ่น   และกีฬา
          ๕.๑ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพ โดยจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขั้น
         ๕.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
         ๕.๓ ทำนุบำรุงด้านศาสนา วัดวาอารามในตำบลให้เป็นศาสนสถาน ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน
         ๕.๔ ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ  และกิจกรรมตามจารีตประเพณีประจำถิ่น
         ๕.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมจัดกิจกรรมแห่งสายน้ำสืบสานประเพณีวันลอยกระทง
         ๕.๖ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชนเพื่อให้เกิดสังคมแห่งความสงบสุข
         ๕.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีถวายต้นเทียนในวันเข้าพรรษา ตามวัดต่างๆในตำบล
         5.๘ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ การกีฬาทุกประเภทเพื่อพัฒนาด้านสุขภาพ จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย ลานกีฬากลางท้องถิ่นและอุปกรณ์การกีฬาที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง
         5.๙ สนับสนุนอุปกรณ์การกีฬาทุกหมู่บ้าน และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนในเขตพื้นที่ทุกระดับ
  ๖. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
         ๖.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น โดยการร่วมคิด ร่วมทำ               ร่วมแก้ปัญหา และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
         ๖.๒ สร้างระบบการบริหาร โดยเน้นหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง                                                   
 
         ๖.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม กำหนดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ จัดทำแผนโครงการในการพัฒนาตำบลให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน
         ๖.๔ จัดการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่หน่วยงานให้มีความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน และรองรับการถ่ายโอนภารกิจ เพื่อสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
         ๖.๕ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวก และมีความพึงพอใจสูงสุด
         ๖.๖ ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม บทบาทหน้าที่ของประชาชนที่มีต่อการบริหารท้องถิ่นและอำนาจในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ
         ๖.๗ จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่เพื่อบริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนและรับฟังปัญหาความต้องการจากประชาชนอย่างทั่วถึง
         ๖.๘ สนับสนุนเพิ่มศักยภาพของพนักงาน สมาชิกสภาฯ และผู้บริหาร ให้ได้รับการฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และมีประสบการณ์ในการทำงานมากยิ่งขึ้น
         ๖.๙ บริหารการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลัง
         ๖.๑๐ พัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าโดยการปรับปรุงระบบการจัดการเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลให้สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม
         ๖.๑๑ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน และเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนตำบลระเว
         ท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระเว และผู้เข้าร่วมประชุม
 นโยบายทั้ง ๖ ด้าน ที่กระผมได้แถลงต่อสภาดังกล่าวข้างต้น จะไม่สามารถปฏิบัติได้หากไม่ได้รับความร่วมมือและการยอมรับจากสมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลระเว และที่สำคัญอย่างยิ่งคือ จากประชาชนในตำบลระเวในฐานะที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ในตำบลระเว ที่เลือกเข้ามาทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเว
         ดังนั้น ในระยะเวลา ๔ ปีต่อไปนี้ กระผมพร้อมทีมงานบริหารจะเป็นผู้ประสานเพื่อขอคำแนะนำ และขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย ตามที่กระผมได้กล่าวมาเพื่อพัฒนาตำบลระเว ให้มีความเจริญในทุกด้านให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระเว ในวันนี้ ขอบคุณครับ
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
หมู่ที่ 1 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2731 โทรสาร : 0-4525-2732 อีเมล์ : rawe3509@gmail.com

www.rawe.go.th