Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุมสภา
การเงิน-การคลัง
ราคากลาง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี
ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
อำนาจหน้าที่ อบต.และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
               การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลระเว  เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมสร้าง ร่วมจัดทำส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลระเว  โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้านการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลระเวจะสมบูรณ์ได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่ให้เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง และเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนี้ ยังได้เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนในด้านการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน  และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา  ส่วนด้านการพัฒนาอาชีพ  นั้น  จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
               โดยส่วนรวมการวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗  และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ กฎหมายอื่นของ อบต. และการใช้เทคนิค SWOT   ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดำเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตำบลระเว กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนี้           
               ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
                (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑) , ๑๖ (๒))
                (๒) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘ (๑))
                (๓) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา ๖๘ (๒))
                (๔) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา ๖๘ (๓))
                (๕) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (มาตรา ๑๖ (๔))
                (๖) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๕))
                (๗) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (มาตรา ๑๖ (๒๖))
               ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
                (๑) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗ (๖))
                (๒) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗ (๓))
                (๓) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ(มาตรา๖๘ (๔))
                (๔) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘ (๗))
                (๕) การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖))
                (๖) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙))
                (๗) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา ๑๖ (๑๐))
                (๘) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๑๖ (๒))
                (๙) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา ๑๖ (๕))
                (๑๐) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๙))
                (๑๑) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (มาตรา ๑๖ (๑๓))
                (๑๒) การส่งเสริมกีฬา (มาตรา ๑๖ (๑๔))
                (๑๓) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปณสถาน (มาตรา ๑๖ (๒๐))
                (๑๔) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา ๑๖ (๒๑))
                (๑๕) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา ๑๖ (๒๒))
               ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗ (๔))
                   (๒) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา ๖๘ (๘))
                   (๓) การผังเมือง (มาตรา ๖๘ (๑๓))
                   (๔) การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น (มาตรา ๖๘ (๑๓) ๑๖ (๒๕))
                   (๕) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา ๑๖ (๑๗))
                    (๖) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖ (๒๘))
                    (7) การรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา ๑๖ (๓๐))
                    ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘ (๖))
                   (๒) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘ (๕))
                   (๓) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘ (๗))
                   (๔) ให้มีตลาด (มาตรา ๖๘ (๑๐))
                   (๕) ส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา ๖๘ (๑๒))
                   (๖) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา ๖๘ (๑๑))
                   (๗) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖))
                   (๘) การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖ (๗))
                   (๙) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (มาตรา ๑๖ (๑)
                    ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๖๗ (๗))
                   (๒) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย (มาตรา ๑๖ (๘))
                   (๓) การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  (มาตรา ๑๖ (๒๔))
                    ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา๖๗ (๘))
                   (๒) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗ (๕))
                    ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา ๑๖ (๑๕))
                   (๒)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา ๑๖ (๑๖))
              ภารกิจทั้ง  ๗  ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลระเว ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วย  การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ
 
 
หมายเหตุ : มาตรา ๖๗ , ๖๘ หมายถึง พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ (และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖)
               มาตรา ๑๖  หมายถึง  พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
 
 
ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ
ภารกิจหลัก       
๑.   ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
          ๒.   ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
          ๓.   ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
          ๔.   ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          ๕.   ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
          ๖.   ด้านการส่งเสริมการศึกษา
          ๗.   ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภารกิจรอง      
๑.   การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี
          ๒.   การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
          ๓.   การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
          ๔.   ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

     ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลระเว ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นไว้ 6 ด้าน ซึ่งมีนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานต่างๆ ดังนี้
     1.นโยบายด้านการบริหารราชการทั่วไป


          1.1 จะยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมาใช้เป็นแนวทางการบริหารโดยมีเป้าหมายความพึงพอใจ และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเป็นสำคัญ
          1.2 รับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาของพี่น้องประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรพัฒนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงกลุ่มพลังต่างๆ และนำข้อเสนอแนะปัญหาเหล่ามาปรับปรุงและแก้ไขปัญหาร่วมกัน
          1.3 ให้ความสำคัญกับการให้บริการพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง อย่างพึงพอใจ อย่างรวดเร็ว โดยปรับปรุงส่วนการบริการให้เพียงพอ เหมาะสม ทั้งด้านบุคลากร อาคาร สถานที่ และเครื่องมือ เครื่องใช้
          1.4 ประสานทุกส่วนเพื่อเสนอขอรับการอุดหนุนจากส่วนราชการ ทั้งด้านงบประมาณ เครื่อง เครื่องใช้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้  เพื่อพัฒนาพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลระเวให้เจริญยิ่งขึ้น
          1.5 พิจารณาจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ และร้องทุกข์ ตลอด  24 ชั่งโมง ทั้งนี้เพื่อเป็นการดูแลความเดือดร้อนของประชาชนและแก้ปัญหานั้นอย่างทันท่วงที
          1.6 ทบทวนการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) ให้ได้รับเต็มตรงตามระเบียบกำหนดไว้
          1.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระเว ทุกคนให้เจริญก้าวหน้าในชีวิตราชการ โดยยึดหลักคุณธรรม ตามความรู้ ความสามารถของบุคคล
                       
     2.นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
          2.1 พิจารณาให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน วัด และโรงเรียน ตามความจำเป็นและเหมาะสม เช่น การให้เงินดอุดหนุน ตามกรอบของระเบียบๆ ที่กำหนด
          2.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กเยาวชนและสตรีอย่างทั่วถึง มีการจัดแข่งขันกีฬาอย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง  ให้ความสำคัญกับบทบาทของสตรีโดยการสนับสนุนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา
          2.3 ส่งเสริมและพัฒนาเด็กเล็กให้ได้รับการดูแลอย่างเพียงพอ ทั้งด้านการพัฒนาร่างกาย สติปัญญาให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ
          2.4 สนับสนุนการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียน และนอกโรงเรียน
          2.5 ให้ความสำคัญกับประเพณีของท้องถิ่น โดยการให้ความร่วมมือกับชุมชนในการจัดงานประเพณีทุกเทศกาล

     3.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
          3.1 ปรับปรุงและก่อสร้างถนน ทางระบายน้ำ ให้เพียงพอทุกหมู่บ้านและชุมชน ตามงบประมาณที่ได้รับ รวมทั้งการเสนอของงบประมาณจากส่วนกลาง
          3.2 ประสานงานกับไฟฟ้า เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเข้าถึงชุมชนทุกชุมชน
          3.3 ปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้ำการเกษตรให้เพียงพอ โดยการประสานของบประมาณจากส่วนที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการ
                       
     4.นโยบายด้านการสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
          4.1 ศึกษาความเหมาะสม ระบบการจัดเก็บ การขนขยะมูลฝอย รวมถึงการกำจัดอย่างถูกหลักสุขลักษณะ
          4.2 ส่งเสริมและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณะสุข (อสม) ทั้งนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
          4.3 ประสานงานกับหน่วยงานทางสาธารณสุขในด้านการป้องกันโรค การสุขอนามัย ตลอดถึงร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบส่งต่อผู้ป่วยอย่างทันท่วงที
          4.4 ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องการสาธารณสุขมูลบาน เพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น

     5.นโยบายด้านการพัฒนารายได้
                       เป็นที่ทราบกันว่า องค์การบริหารส่วนตำบลระเว  มีรยได้ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับองค์กรระดับเดี่ยวกัน ทำให้การพัฒนาค่อนข้างล่าช้า ดังนั้น จึงต้องปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี  โดยจะดำเนินการจัดทำระบบแผยที่ภาษีมาใช้ และต้องประสานของบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ เช่น ส่วนราชการต่างๆ  เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ได้เม็ดเงินมาพัฒนาให้มากที่สุด

     6. นโยบายด้านสังคม
          6.1ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพทุกกลุ่มให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างเทคโนโลยีการผลิดให้ทันสมัย มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์อย่างเพียงพอ
          6.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในด้านการทำมาหากิน การสาธารณสุข การศึกษา สิ่งแวดล้อม เน้นการมุ่งสู่สภาพสังคมที่น่าอยู่ และปลอดภัย
          6.3  ให้ความสำคัญกับภาคประชาชน เน้นการมีส่วนร่วมภายใต้ที่ว่า " ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา " อันจะสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน

 

องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
หมู่ที่ 1 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2731 โทรสาร : 0-4525-2732 อีเมล์ : rawe3509@gmail.com

www.rawe.go.th