Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาและอำนาจหน้าที่ อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุมสภา
การเงิน-การคลัง
ราคากลาง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี
ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
26 พ.ค. 2565 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ6เดือน 1 เม.ษ.64-30 ก.ย.64)
07 เม.ย. 2565 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว รายงานข้อมูลสถิตการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลระเว
07 เม.ย. 2565 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม 2565)
07 เม.ย. 2565 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ6เดือน 1ต.ค.64-31มี.ค.65)
05 เม.ย. 2565 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบ 6 เดือน (ระว่าง 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
04 เม.ย. 2565 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565 (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)
04 เม.ย. 2565 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว รายงานผลการดำเนิงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ1 ต.ค.64-31 มี.ค.65)
01 เม.ย. 2565 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันและปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565
01 เม.ย. 2565 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว นำแผนไปปฏิบัติรอบ6 เดือน
01 เม.ย. 2565 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว รายงานผลการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูอายุ ประเดือน ตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
หมู่ที่ 1 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2731 โทรสาร : 0-4525-2732 อีเมล์ : rawe3509@gmail.com

www.rawe.go.th