Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
10 ต.ค. 2562 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และเกณฑ์กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง
30 ก.ย. 2562 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว รายงานผลการดำเนินงานโครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2562
12 ก.ย. 2562 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว รายงานผลโครงการขับขี่ปลอดภัยเรียนรู้วินับจราจร
21 ส.ค. 2562 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว รายงานผลการประชุมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้สูงอายุ
20 ส.ค. 2562 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว รายงานผลกิจกรมสาธารณะประโยชน์ของจิตอาสาและอาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
24 มิ.ย. 2562 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว รายงานผลการตรวจนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการป้องกันการทุจริตของ อปท
14 มิ.ย. 2562 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
21 พ.ค. 2562 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
07 พ.ค. 2562 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว รายงานผลการอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณการศึกษา สังกัด อปท.และแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการเงินของสถานศึกษา อปท. 62
22 เม.ย. 2562 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว รายงานผลการประชุมประชาคมการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก งบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
หมู่ที่ 1 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2731 โทรสาร : 0-4525-2732 อีเมล์ : admin@rawe.go.th


www.rawe.go.th