Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุมสภา
การเงิน-การคลัง
ราคากลาง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี
ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายเชษฐา ฝักทอง
ประธานสภา อบต.
Responsive image
Responsive image
นายวิสุทธิ์ บุญธรรม
รองประธานสภา
Responsive image
Responsive image
นายนิยม คำนึง
เลขานุการสภา
Responsive image
นายสุทัศน์ โพธิ์แก้ว
ส.อบต. ม.1
Responsive image
นายอุดร มาลัย
ส.อบต.ม.1
Responsive image
นายเดชา ซึ่งพรม
ส.อบต.ม.2
Responsive image
นายคำใบ คุ้มทรัพย์
ส.อบต.ม.2
Responsive image
นายศักดิ์ชัย วาลศิลป์
ส.อบต.ม.3
Responsive image
นายนำโชค เอมโอษฐ
ส.อบต.ม.3
Responsive image
นายสันทยา นาจาน
ส.อบต ม.4
Responsive image
นายมงคล นาจาน
ส.อบต.ม.4
Responsive image
นายสีเมือง สุดโคตร
ส.อบต.ม.5
Responsive image
นายคำบาล ดวงแก้ว
ส.อบต.ม.5
Responsive image
นายสุวรรณ ศรีวาปี
ส.อบต.ม.6
Responsive image
นายสมใจ นาจาน
ส.อบต.ม.6
Responsive image
นายวานิตย์ วงศ์คำ
ส.อบต.ม.7
Responsive image
นายสุบิน พรมดาว
ส.อบต.ม.7
Responsive image
นายสุพล รองแก้ว
ส.อบต.ม.8
Responsive image
ว่าง
ส. อบต ม. 8
Responsive image
ว่าง
ส.อบต.ม.9
Responsive image
ว่าง
ส.อบต.ม.9
Responsive image
นายสีจัน พรมสังข์
ส.อบต.ม.10
Responsive image
นายวิสุทธิ์ บุญธรรม
ส.อบต.ม.10
Responsive image
ว่าง
ส.อบต.ม.11
Responsive image
นางหนูรัก เท่าสาร
ส.อบต.ม.11
Responsive image
นายเชษฐา ฝักทอง
ส.อบต.ม.12
Responsive image
จ.ส.อ.อำนาจ ทัศศรี
ส.อบต.ม.12

องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
หมู่ที่ 1 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2731 โทรสาร : 0-4525-2732 อีเมล์ : rawe3509@gmail.com

www.rawe.go.th